You are currently viewing Թյուրքագետի գրադարան | Ottoman tulips, Ottoman coffee

Թյուրքագետի գրադարան | Ottoman tulips, Ottoman coffee

Մեր բլոգի առցանց գրադարնից կարող եք անվճար և առանց գրանցման ներբեռնել Դանա Սաժդիի (Dana Sajdi) «OTTOMAN TULIPS, OTTOMAN COFFEE Leisure and Lifestyle in the Eighteenth Century» (Օսմանյան կակաչներ, օսմանյան սուրճ. Հանգիստն ու ապրելաձևը 18-րդ դարում) աշխատանքը:  Ներբեռնելու համար սեղմե՛ք այստեղ: Սպասե՛ք այլ հավելումների մեր գրադարանում:

51xsmBPtaGL._SS500_

English | 2008 | 256 էջ | ISBN: 1845115708 | PDF | 1 MB

Tulips and coffee are defining cultural products of the Ottoman eighteenth century, along with their related institutions of palace and coffeehouse. These cultural products hold multiple meanings in the history and historiography of the period. They are associated with the daily life of common people and their sociabilities, on the one hand, and with the Ottoman court and imperial legitimacy, on the other. Ottoman Tulips, Ottoman Coffee offers a critical exploration of definitive cultural phenomena of the Ottoman eighteenth century, such as, the coffee house, the printing press, imperial architecture and royal pageantry and festivals. Chapters explore subjects ranging from the changing forms of imperial ritual in Ottoman circumcision celebrations, to the history of the construction of the famed palace of Saadabad, to the reputedly failed project of the first Ottoman printing press.