Գիտաժողով (CfP) | Symposium: «Xenophobia and Alterophobia in Pre-Modern Ottoman Lands»

chicago

Չիկագոյի համալսարանում կազմակերպվում է կարևոր մի գիտաժողով։ Այն անդրադառնում է քսենոֆոբիայի/այլատյացության խնդիրներին Օսմանյան կայսրությունում։ «Վերջին ժամանակ Օսմանյան կայսրության պատմությանն անդրադարձող պատմական հետազոտություններում, ինչպես նաև ներկա թուրքական իշխանությունների հռետորաբանության մեջ փառաբանվում է այն թեզը, թե Օսմանյան կայսրության բոլոր հպատակները աներկբայորեն բարգավաճում էին «Pax Ottomana»-ի (Օսմանյան աշխարհի) հովանու ներքո։ Լայն տարածում է գտել այն տեսակետը, որ 16-17-րդ դարերում տնտեսական ու սոցիալական կայունությունը կայսրությունում խաղաղ գոյատևման համար ապահովել էր անվտանգ ու ապահով մթնոլորտ։ Պատմական աղբյուրները, սակայն, ցույց են տալիս, որ նշված ժամանակահատվածում Օսմանյան կայսրության սոցիալական և մշակութային իրադրությունը շատ ավելի բարդ էր։ Ցանկանալով լրացնել այն մեծ բացը, որ առկա է Օսմանյան հասարակության մասին ընդունված վերոնշյալ պատում-նարատիվներում (narrative), սիմպոզիումը կենտրոնանալու է երկու շաղկապված թեմայի վրա՝ քսենոֆոբիա (xenophobia) և այլատյացություն (alterophobia)», – նշվում է գիտաժողովի հայտարարության մեջ։

Սիմպոզիումը նպատակ ունի վերականգնել, որքան հնարավոր է, 16-17-րդ Օսմանյան կայսրության բնակիչների մտածելակերպը։ Որպես քննության հիմնական աղբյուր դիտարկվելու են գրականությունում, պատմագրությունում, կրոնական տեքտերում առկա այլատյացության ձևերը, սակայն գլխավոր ուշադրությունը ուղղվելու է այն տեքստերին, որոնք ներկայացնում են սեփական տեսակետը՝ հուշագրություններ և այլն։
Համոզված եմ, որ հետաքրքիր ներդրում կարող ենք ունենալ հայ օսմանագետներով, եթե ներկայացնենք հայկական հայերեն ու օսմաներեն աղբյուրների քննություն։

Կազմակերպիչներ՝ Հաքան Քարաթեքե (University of Chicago), Հելգա Անեթշոֆեր (University of Chicago), Էրդեմ Չըփա (University of Michigan)։
Ժամկետ՝ 22-23 հոկտեմբերի, 2015
Վայր՝ Չիկագո, ԱՄՆ
Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 15 ապրիլի, 2015
Բոլոր ծախսերը հոգում են կազմակերպիչները։

Հայտարարության տեքստը ստորև.

Xenophobia and Alterophobia in Pre-Modern Ottoman Lands

The University of Chicago | October 22-23, 2015

A Symposium organized by Hakan T. Karateke (University of Chicago); Helga Anetshofer (University of Chicago), and Erdem Çıpa (University of Michigan)
Historians know well that post-nationalist societies are not unique in nurturing dislike, hostility, or hatred of foreigners and members of marginalized subcultures. Positioning certain groups against perceived outsiders or alternative groups within the same society is a salient feature of bygone societies as well. In fact, it is fair to say that the distrust of outsiders is an essential condition of society throughout history.
Recent historical studies on the Ottoman Empire, as well as a contemporary Turkish political rhetoric that glorifies the Ottoman enterprise, have lately taken for granted that subjects of the Ottoman polity flourished under the so-called “Pax Ottomana.” The widely accepted view posits that the economic and social stability of the sixteenth- and seventeenth-century Ottoman Empire made it a safe and secure environment for a peaceful coexistence. Historical sources, however, suggest that the social and cultural realities of the Ottoman era were far more complex. In an effort to fill a major lacuna in the accepted narratives of Ottoman society, our symposium focuses on two related themes: xenophobia and alterophobia.
This symposium aims to reconstruct, to the extent possible, the mind-set of people living in sixteenth- and seventeenth-century Ottoman lands. Presenters will explore patterns in expressions of dislike in literature, historiography, and religious texts, but particularly in those texts that one would classify as “ego documents,” such as memoirs or otherwise personalized accounts. By studying a range of historical narratives, we will be able to develop rare insight into the self-described perceptions of individuals. Perceptions are necessarily difficult to delineate, and can be open to multiple interpretations. One needs usually to read carefully between the lines, sweep through the adjectives used about a group of people, and compare expressions uttered about various other groups in order to reconstruct a perception. However, utilizing a range of historical narratives yields opportunities to identify people’s perceptions which can become a very useful tool to understand the intricate workings of bygone societies.
Read more in the symposium website.
Call for Papers
We encourage historians, literary historians, art historians, sociologists working with historical data, as well as those who think that they would bring comparative perspectives to the topic to submit a proposal for the symposium.
Pending funding, round trips to Chicago and accommodation will be covered by the organizers.
NOTICE: The organizers are determined to collect the developed articles by February 1, 2016 and prepare the volume for publication as quickly as possible. Therefore, those who think that they can not provide an article by that deadline are kindly asked not to apply for the symposium.
Please send your 300-word abstracts to symposium coordinator Nazlı İpek Hüner (ipek@uchicago.edu)by April 15, 2015.