You are currently viewing «Turcica» ամսագիրը արդեն հասանելի է։ / Turcica is online for free

«Turcica» ամսագիրը արդեն հասանելի է։ / Turcica is online for free

  • Post category:eLibrary

Հայտնի թյուրքագիտական «Turcica» ամսագրի 1988-2010թթ. բոլոր համարները բաց Screen Shot 2015-10-06 at 13.05.49հասանելիությամբ տեղադրվել են համացանցում։ Թուրք հետազոտող Հալիլ Ինալջըքը այս ամսագիրը համարում է ամենալուրջը թյուրքագիտության մեջ։ Ամսագրում հայտնի հետազոտողները հրապարակում են հոդվածներ՝ նվիրված թյուրքագիտության գրեթե բոլոր ճյուղերին (Թյուրքական լեզուներից մինչև թյուրքական ժողովուրդների պատմություն)։ Հոդվածների լեզուն անգլերենն ու ֆրանսերենն են։

Հոդվածների տեքստերն ու սեղմագրերը / Full text and abstracts

2010 2011 2012 2013 2014 2015
42 43 44 45 46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
27 28 29 30
30(2)
31


Ամսագրերի բովանդակությունը / Table of contents only

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
23 24 25 26
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
17 18 19 22

Turcica is a world famous peer-reviewed journal published by specialists in Turkic studies. It publishes articles signed by the most renowned scholars from all over the world, related to Turkic peoples’, languages’, cultures’ and countries’ past and present. According to Prof. Halil Inalcik, a chief scholar in Turkish history, Turcica ‘has reached the level of the best academic journals, and is probably the most serious journal of Turkic studies’. Moreover, by giving access to clearly written and elegantly presented papers, the journal endeavours to reach all professional and amateur scholars who are interested in the Turkic area.

Turcica is abstracted and indexed in Bibliographie linguistique/Linguistic Bibliography; Index Islamicus; INIST/CNRS; CrossRef.
Supplement series
Turcica‘s peer-reviewed supplement series Collection Turcica includes monographs and collective works on particular subjects.